avatar

Zhaoyi Sun

Ph.D. Student
Biomedical Informatics and Medical Education,
University of Washington
850 Republican St, Seattle, WA 98109

zhaoyis@uw.edu


About Me

I am a Ph.D. student in Biomedical and Health Informatics at the University of Washington, where I am part of the UW-BioNLP Group, mentored by Dr. Meliha Yetisgen. My current research focuses on applying large language models (LLMs) to medical question answering and error detection in clinical notes. I earned a B.S. in Chemistry from Nanjing University and a M.S. in Health Informatics from Cornell University. While at Weill Cornell Medicine, under the mentorship of Dr. Yifan Peng, I focused on evaluating LLMs on various clinical tasks, including radiology report generation, and evidence summarization. I am also interested in multimodal deep learning with biomedical images and text. My research goal is to enhance the efficiency and effectiveness of natural language processing techniques in clinical domains.

Research Interests

News

Publications

 1. arXiv
  Mingquan Lin, Tianhao Li, Zhaoyi Sun, Gregory Holste, Ying Ding, Fei Wang, George Shih, Yifan Peng
  arXiv.org (ArXiv), 2024.

 2. Front. Psychiatry
  Braja Gopal Patra*, Zhaoyi Sun*, Zilin Cheng*, Praneet Kasi Reddy Jagadeesh Kumar, Abdullah Altammami, Yiyang Liu, Rochelle Joly, Caroline Jedlicka, Diana Delgado, Jyotishman Pathak, Yifan Peng, Yiye Zhang (*co-first author)
  Frontiers in Psychiatry, 2023.

 3. JBI
  Zhaoyi Sun, Mingquan Lin, Qingqing Zhu, Qianqian Xie, Fei Wang, Zhiyong Lu, Yifan Peng
  Journal of Biomedical Informatics (JBI), 2023.

 4. npj Digit. Med.
  Liyan Tang, Zhaoyi Sun, Betina Idnay, Jordan G. Nestor, Ali Soroush, Pierre A. Elias, Ziyang Xu, Ying Ding, Greg Durrett, Justin F. Rousseau, Chunhua Weng, Yifan Peng
  npj Digital Medicine, 2023.

 5. JAMIA
  Song Wang, Yifang Dang, Zhaoyi Sun, Ying Ding, Jyotishman Pathak, Cui Tao, Yunyu Xiao, Yifan Peng
  Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA), 2023.

 6. Radiology
  Zhaoyi Sun*, Hanley Ong*, Patrick Kennedy, Liyan Tang, Shirley Chen, Jonathan Elias, Eugene Lucas, George Shih, Yifan Peng (*co-first author)
  Radiology, 2023.

 7. J. Control. Release
  Chao Wang, Zhaoyi Sun, Chenxuan Zhao, Zhewei Zhang, Haoran Wang, Yang Liu, Yunfei Guo, Bingtao Zhang, Lihong Gu, Yue Yu, Yiqiao Hu, Jinhui Wu
  Journal of Controlled Release, 2021.

 8. J. Pharm. Biomed. Anal.
  Chao Wang, Hong Dong, Honghui Liu, Zhaoyi Sun, Ahu Yuan, Jinhui Wu, Yiqiao Hu
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2020.

 9. Mol. Pharm.
  Zhaoyi Sun*, Chengjun Song*, Chao Wang, Yiqiao Hu, Jinhui Wu (*co-first author)
  Molecular Pharmaceutics, 2020.

Presentations and Posters

 1. ICHI
  Zhaoyi Sun, Yujuan Fu, Wen-wai Yim, Meliha Yetisgen, Fei Xia
  The 12th IEEE International Conference on Healthcare Informatics, 2024.

 2. AMIA
  Zhaoyi Sun, Song Wang, Ying Ding, Yongkang Zhang, Jyotishman Pathak, Yifan Peng, Yunyu Xiao
  AMIA 2023 Annual Symposium, 2023.

Services

Journal Reviewers

Conference Reviewers

Membership


Powered by Jekyll and Minimal Light theme.